ศธจ.กรุงเทพมหานคร ระดมภาคีเครือข่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด

วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด  ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ่  รัชดา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีดร.สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและสรุปรายงานผลการติดตามรูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  และสรุปผลการนิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกสังกัด  ผู้เข้าการประชุม จำนวน ๑๓๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ครูในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน/สถานรับเลี้ยงเด็ก  นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันดนตรียามาฮ่า โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางบอน และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  

       

       BangkokPEO PR Team