ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประสานพลังร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่พัฒนาระบบการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ การนิเทศและการประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๙.๐๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ การนิเทศและการประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ  โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร  โดย ดร.สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  และพัฒนาระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ การนิเทศและการประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งเพื่อประสานพลังและสร้างความเป็นเอกภาพด้านการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  ๗๐ คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   ประกอบด้วย
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๔. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๕. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๖. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
๗. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
๘. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการประชุมครั้งนี้  ผู้เข้าประชุมได้รับฟังนโยบาย และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และร่วมนำเสนอระบบการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ การนิเทศและการประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

       
BangkokPEO PR Team