การตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผล (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะศึกษาธิการภาค 1 ตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผล (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ ..2561ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ ศธจ.กทม. สพป.กทม., สพม.1, สพม. 2, สช., สอศ., กทม. และกศน.กทม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะและตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัด สพป.กทม.