ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา ๐๘.๓๐น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่