กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ออกนิเทศสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศสถานศึกษาในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน และโรงเรียนอนุบาลปษิตา เขตตลิ่งชัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยกระดับคุณภาพการศึกษา