กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร และโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๖๑