ประกาศรับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง  รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตั้งแต่วันที่  14 – 16  สิงหาคม  2561 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่