ศธจ.กทม.ประชุมเตรียมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ปี 2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย น.ส.วรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล ผอ.ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน (กำหนดประกวดวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สนามหน้า ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์) นายอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และทรงคุณวุฒิฯ /ผู้แทนจาก สพป.กทม., สพม.1 และ สพม.2 เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน