ศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน ศธจ.กรุงเทพมหานคร ตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา

วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน ได้มอบหมายคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการตรวจติดตามฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  และโรงเรียนประถมทวีธาภิเษก ซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย