โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 55 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและคณะวิทยากรจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากร นำโดย นายทองพูล จันทรบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สป.ศธ นายกิตติศักดิ์ สมพล ผอ.ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ