ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ให้คนไทยปฏิบัติตนตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการรณรงค์ประขาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการดังกล่าว ผ่านสื่อต่างๆ  ของของสถานศึกษาตามที่่เห็นสมควร

[ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์]