ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สำนกงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต {รายละเอียด]