อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครูโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล จำนวน ๔ รุ่น ๆ ๕ วัน นั้นในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ให้ครูในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สนใจการอบรมดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับ ในการสมัครได้ที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๘๖๕๑ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eng.2561@hotmail.com ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะรับผิดชอบค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาการอบรม ตามเอกสารดังแนบ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการ และเอกสารการสมัครได้ที่นี่http://gg.gg/9eg8x