ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมงานสารบรรณ My Office

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม My Office  เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนต(online) ให้บริการหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งเป็นช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  ในวันจันทร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   ภาคเช้า เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ภาคบ่าย เวลา  13.00 – 16.30  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนหอวัง  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จำนวน  ๑  คน จากหน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น  ๖๗๖  คน  โดยแบ่งรุ่นการอบรมเป็น 2 รุ่น ภาคเช้า และภาคบ่าย
กรุณาตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน/โรงเรียนด้านล่างนี้

รายชื่อรร.-รุ่นที่1-ภาคเช้า    รายชื่อรร.-รุ่นที่ 2-ภาคบ่าย

หนังสือนำ-ภาคเช้า      หนังสือนำ-ภาคบ่าย

กำหนดการเช้า-บ่าย

แบบตอบรับรุ่นที่1-ภาคเช้า   แบบตอบรับรุ่นที่ 2-ภาคบ่าย

ตอบแบบตอบรับออนไลน์