ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ครู และนักเรียน เพื่อยกย่อง คนดี คนเก่ง เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.