ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาที่ยั่งยืนฯ”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร
“พัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาในประเทศและต่างประเทศตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

สนใจคลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่