กรอกข้อมูลแบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติระดับเขต

ด้วยศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์ได้ข้อมูลผู้ประุสานงานภัยพิบัติระดับเขต จึงขอให้
สำนักงาน กศน.เขต ทุกเขต แจ้งรายชื่อผู้ได้รับมอบหมาย ตามลิงค์แบบกรอกข้อมูลนี้