กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 7. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 8. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
 10. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 11. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553)
 12. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 
 13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
 14. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 15. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
 16. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 17. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 18. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
 19. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 20. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
 21. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.